N°   

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

438

Taɓawa

Taɓe-taɓe

 

Manipulation

439

Taɓe-taɓe

Taɓawa

 

Manipulation

440

Takardar kacici

 

 

Fiche

441

Taki

 

 

Pas

442

Talhatana

 

 

Losange

443

Talhatana

shaida

 

Croix

444

Tambaya

 

 

Question

445

Tan

 

 

Tonne

446

Tano

Silanda

 

Cylindre

447

Tantance

 

 

Identifier

448

Tantancewa

 

 

Identification

449

Taso

Kama

 

Coûter

450

Tsaga

 

 

Hachure

451

Tsakani

Giɓi

 

Ecart

452

Tsakani

 

 

Intervalle

453

Tsaƙiya

 

 

Milieu

454

Tsamne

Kwaranga

Gwalgwado

Echelle

455

Tsantsa

Bai ɗaya

 

Homogène

456

Tsanwa

Kore

 

Vert

457

Tsara

Jera

 

Ordonner

458

Tsara

 

 

Bissectrice

459

Tsara

Karkasa

 

Classer

460

Tsarawa

Shiryawa

 

Mise en ordre

461

Tsari

Shiri

 

Disposition

462

Tsarin adadai

 

 

Nombres dans l'ordre

463

Tsarin aune-aune

Tsarin awon metir

 

Système métrique

464

Tsarin awon metir

Tsarin aune-aune

 

Système métrique

465

Tsarintawa

Karkasawa

 

Classement

466

Tsawo

Tsayi

 

Longeur

467

Tsawo

Tsayi

 

Hauteur

468

Tsawo ɗaya da…

Girma ɗaya da…

 

Aussi grand que

469

Tsawon lokaci

 

 

Durée

470

Tsaye

 

 

Vertical

471

Tsayi

Tsawo

 

Hauteur

472

Tsayi

Tsawo

 

Longeur

473

Tsinta

Wara

 

Tri

474

Tuli

Nauyi

Kabri

Masse

475

Tushe

 

 

Base

476

Tushen alwakita

 

 

Base d'un triangle

477

Tushen siffa

 

 

Base d'une figure

478

Ukku

 

 

Triple

479

Umurni

 

 

Consigne

480

Waje

Ƙibla

 

Direction

481

Wara

Tsinta

 

Tri

482

Warintaka

 

 

Equivalence

483

Wata

 

 

Mois

484

Wata ukku

 

 

Trimestre

485

Ƴan cingarangaran

 

 

Pièce d'argent

486

Ƴar takardar tantancewa

 

 

Etiquette

487

Yawa

 

 

Quantité

488

Yayyankawa

 

 

Découpage

489

Yi

Lasafta

 

Effectuer une opération

490

Yi tsage-tsage

 

 

Hachurer

491

Yin la'akari

Lura

 

Observer

492

Zama na garke

 

 

Appartenance

493

Zane

 

 

Figure

494

Zane

 

 

Schéma

495

Zane

Dodo

 

Motif

496

Zane

Foto

 

Dessin

497

Zanen kaɓatawa

 

 

Dessins symétriques

498

Zartarwa

Ƙarfafawa

 

Application

499

Ziri

Ƙwaryar takarda

 

Bande

500

Zurfafa

 

 

Approfondir