Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

353   

Na ɗari

 

 

Centième

354

Na farko

 

 

Initial

355

Na farko

 

 

Premier

356

Na goma

 

 

Décimale

357

Na kwance

 

 

Horizontal

358

Nauyi

Tuli

Kabri

Masse

359

Nawa

 

 

Combien

360

Nisa

 

 

Distance

361

Paralelogaram

 

 

Parallélogramme

362

Paralelopiped

 

 

Parallélopipède

363

Raba

 

 

Partager

364

Raba da saura

 

 

Impair

365

Raba sau

 

 

Diviser par

366

Raba tsakiya

 

 

Médiatrice

367

Rabi

 

 

Demi

368

Rabin murabin da'ira

 

 

Rayon

369

Rabo

 

 

Partage

370

Rabo

 

 

Division

371

Rabo da saura

 

 

Division avec reste

372

Raga

 

 

Quadrillage

373

Ragi

 

 

Réduction

374

Ragi

 

 

Soustraction

375

Rarrabe

 

 

Distinguer

376

Regil / rula

Malayi

Jalayi

Règle (instrument)

377

Riba

 

 

Bénéfice

378

Riɓi sau huɗu

 

 

Quadrupler

379

Riƙo

 

 

Retenue

380

Rinjaya

 

 

Dominance

381

Ruɓanya sau

 

 

Multiplier par

382

Ruɓanyau

 

 

Multiple

383

Ruɓanyayye

 

 

Multiplicante

384

Ruɓawa

 

 

Multiplication

385

Ruɓi biyu

 

 

Double

386

Rubutaccen kacici

Kacici a rubuce

 

Exercice écrit

387

Saɓani

Hannun riga

 

Opposé

388

Safifiyar siffa

 

 

Forme simple

389

Saka launi

Sanya kala

 

Coloriage

390

Sakamako

 

 

Résultat

391

Sakamakon rabo

 

 

Quotient

392

Sakamakon ruɓi

 

 

Produit

393

Sake haɗawa

 

 

Reconstituer

394

sama

 

 

Au dessus

395

Samfari

Modal

 

Maquette

396

Samfuri

Modal

 

Modèle

397

Sanannan wuri

 

 

Repère

398

Sanin farko

 

 

Préréquis

399

Santigaram

 

 

Centigramme

400

Santilita

 

 

Centilitre

401

Santimita

 

 

Centimètre

402

Santimita kib

 

 

Centimètre cube

403

Sanya kala

Saka launi

 

Coloriage

404

Sanya lamba

 

 

Numéroter

405

Sanya tsakani

 

 

Encadrer

406

Sarari

 

 

Espace

407

Sashe

Ɓare

 

Partie

408

Sati

Bakwai

 

Semaine

409

Sau

 

 

Fois

410

Sauƙi

Gudu

 

Vitesse

411

Saura

 

 

Reste

412

Sauyawa

Canzawa

 

Conversion

413

Sawa tsakani

 

 

Encadrement

414

Segondi

Daƙiƙa

 

Seconde

415

Shaida

 

 

Signe

416

shaida

Talhatana

 

Croix

417

Shaidar daidai da

 

 

Signe égal (=)

418

Shaidar fiye da

 

 

Signe supérieur (>)

419

Shaidar ƙari

 

 

Plus (+)

420

Shaidar ƙasa ga

 

 

Signe inférieur (<)

421

Shekara

 

 

Année

422

Shiga garke

 

 

Appartenir

423

Shiri

Tsari

 

Disposition

424

Shiryawa

Tsarawa

 

Mise en ordre

425

Shuɗi

Bula

 

Bleu

426

Siffa

 

 

Forme

427

Siffar rassen icce

 

 

Arborescence

428

Siffofin handasa

 

 

Fifures géométriques

429

Sifili

Banza

 

Zéro

430

Sikeli

 

 

Balance

431

Sikeli

 

 

Balance

432

Silanda

Tano

 

Cylindre

433

Silanda

Ganga

 

Cylindre

434

So nawa

 

 

Combien de fois

435

Soke

Kurce

 

Barrer

436

Sukutum

Sungumi

 

Entier

437

Sungumi

Sukutum

 

Entier