Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

165

Iccen lissafi

 

 

Arbre de calcul

166

Idawa

Cikawa

 

Compléter

167

Ilimin lissafi

 

 

Mathématiques

168

Iri / Rukuni

 

 

Catégorie

169

Iyaka

Gewaya

Kewaya

Barrière

170

Ja

 

 

Rouge

171

Ja

Kurta

 

Tracer

172

Jalayi

Malayi

Regil / rula

Règle (instrument)

173

Jarabawa

Mizantawa

Ƙimantawa

Evaluation

174

Jera

 

 

Aligner

175

Jera

 

 

Ranger

176

Jera

Tsara

 

Ordonner

177

Jeri

Layi

 

ligne

178

Jeri

 

 

Rangée

179

Jeri cikin lokaci

 

 

Chronologie

180

Jeri cikin lokaci

 

 

Ordre chronologique

181

Jeri mai hawa

 

 

Ordre croissant

182

Jeri mai sabka

 

 

Ordre décroissant

183

Jimila

 

 

Somme

184

Jimila

 

 

Total

185

Juyi

 

 

Demi-tour

186

Kaɓaci

 

 

Symétrie

187

Kaɓatacce

 

 

Symétrique

188

Kabri

Ƙwari

Gwaɓi

Epaisseur

189

Kabri

Nauyi

Tuli

Masse

190

Kacici

 

 

Exercice

191

Kacici a rubuce

Rubutaccen kacici

 

Exercice écrit

192

Kacici-kacici

Aiki

 

Activité

193

Kacicin baka

 

 

Exercice oral

194

Kacicin jam'i

 

 

Exercice collectif

195

Kadirilatar

 

 

Quadrilatère

196

Ƙa'ida

 

 

Règle (énoncé)

197

ƙa'ida juya jeri

 

 

Commutativité

198

Ƙa'idar dangantaka

 

 

Associativité

199

Ƙa'idar ukku

 

 

Règle de trois

200

Kala

Launi

 

Couleur

201

Kalanda

 

 

Calendrier

202

Kama

Taso

 

Coûter

203

Kamalla

Fitar da …

 

Déduire

204

Kamfas

 

 

Compas

205

Kamu

 

 

Coudée

206

Kan gado

 

 

Logique

207

Kango

 

 

Vide

208

Ƙara

Daɗa

Haɗa

Additionner

209

Ƙara

 

 

Augmenter

210

Karanyo

 

 

Crayon

211

Ƙarfafa

 

 

Appliquer

212

Ƙarfafawa

Zartarwa

 

Application

213

Ƙarfe

Awa

 

Heure

214

Ƙarfin ruwa akan wani lokaci

 

 

Débit

215

Ƙari

Daɗi

 

Augmentation

216

Ƙari

Daɗi

Haɗi

Addition

217

Ƙari bisa Ƙari

 

 

Addition repétée

218

Ƙari mai ajiya

 

 

Addition avec retenue

219

Ƙari mai wurin ciko

 

 

Addition à trou

220

Ƙari marar ajiya

 

 

Addition sans retenue

221

Karkace

 

 

Oblique

222

Karkasa

Tsara

 

Classer

223

Karkasawa

Tsarintawa

 

Classement

224

Karo

 

 

Carreau

225

Ƙasa ga

 

 

Inférieur à

226

Kasafin kuɗi

 

 

Budget

227

Kashi bisa ɗari

 

 

Pourcentage

228

Kashin kuɗi

 

 

Dépense

229

Kayan aiki

 

 

Matériel

230

Kayan sedawa

Kayayyakin sedawa

 

Marchandises

231

Kayayyakin sedawa

Kayan sedawa

 

Marchandises

232

Ƙayyade

 

 

Déterminer

233

Kewaya

Gewaya

Iyaka

Barrière

234

Kewayayyen wuri

 

 

Dizaine

235

Kewaye

Gewaye

 

Entourer

236

Kewaye

 

 

Périmètre

237

kewayen da'ira

 

 

Circonférence

238

Kibiya

 

 

Flèche

239

Ƙibla

Waje

 

Direction

240

Ƙida

 

 

Numération

241

ƙida

Lissafi

 

Arithmétique

242

Ƙida / Lissafi

 

 

Calcul

243

Ƙidanya

Lissafa

 

Compter

244

Ƙidanya

Ƙilga

Lissafa

Dénombrer

245

Ƙiɗanyawa

Ƙilgo

lissafi

Comptage

246

Ƙidaya / Lissafa

 

 

Calculer

247

Ƙigamu

 

 

Parallèle

248

Ƙilga

Ƙidanya

Lissafa

Dénombrer

249

Ƙilga daga … har …

 

 

Compter de … en …

250

Ƙilga daga … zuwa …

 

 

Compter de … à …

251

Ƙilgo

Ƙiɗanyawa

lissafi

Comptage

252

Kilo

 

 

Kilogramme

253

Kilo ɗari

Kintal

 

Quintal

254

Kilomita

 

 

Kilomètre

255

Kimanta

mizanta

 

Evaluer

256

Ƙimantawa

Mizantawa

Jarabawa

Evaluation

257

Kintal

Kilo ɗari

 

Quintal

258

Ƙololuwa

 

 

Sommet

259

Kore

Tsanwa

 

Vert

260

Kudi

Farashi

 

Coût

261

Kuɗi

Canji

 

Monnaie

262

Kuɗin sayarwa

 

 

Prix de vente

263

Kuɗin saye

 

 

Prix d'achat

264

Kuɗin tashi

 

 

Prix de revient

265

Kurce

Soke

 

Barrer

266

Kurta

Ja

 

Tracer

267

Kusurwa

Lungu

 

Angle

268

Kutuɓu

 

 

Cône

269

Kwaranga

Tsamne

Gwalgwado

Echelle

270

Ƙwari

Kabri

Gwaɓi

Epaisseur

271

Ƙwaryar takarda

Ziri

 

Bande

272

Kwatanci

 

 

Comparaison

273

Kwatanta

 

 

Comparer