N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

55

Calcul

Ƙida / Lissafi

 

 

56

Calcul mental

Lissafin ka

 

 

57

Calculer

Ƙidaya / Lissafa

 

 

58

Calendrier

Kalanda

 

 

59

Capacité

Ci / Ɗauka / Sha

 

 

60

Carré

Murabba'i

 

 

61

Carreau

Karo

 

 

62

Case (ex: tableau à case)

Gida

 

 

63

Catégorie

Iri / Rukuni

 

 

64

Centaine

Ɗariya

 

 

65

Centième

Na ɗari

 

 

66

Centigramme

Santigaram

 

 

67

Centilitre

Santilita

 

 

68

Centimètre

Santimita

 

 

69

Centimètre cube

Santimita kib

 

 

70

Cercle

Da'ira

 

 

71

Chiffre

Ɗan lissafi

Ɗan ƙilgo

 

72

Chiffre des centaines

Ɗan lissafin ɗariya

 

 

73

Chiffre des dizaines

Ɗan lissafin gomiya

 

 

74

Chiffre des unités

Ɗan lissafi / Ɗan ƙilgo

 

 

75

Chronologie

Jeri cikin lokaci

 

 

76

Circonférence

kewayen da'ira

 

 

77

Classement

Karkasawa

Tsarintawa

 

78

Classer

Karkasa

Tsara

 

79

Code

Hanyar ɓoye

 

 

80

Code retour

Hanyar ɓoye ta bai bai

 

 

81

Colonne

ginshiƙi

 

 

82

Coloriage

Saka launi

Sanya kala

 

83

Combien

Nawa

 

 

84

Combien de fois

So nawa

 

 

85

Commutativité

ƙa'ida juya jeri

 

 

86

Comparable

Makwatanci

 

 

87

Comparaison

Kwatanci

 

 

88

Comparer

Kwatanta

 

 

89

Compas

Bakari

Bukari

 

90

Compas

Kamfas

 

 

91

Compléter

Cikawa

Idawa

 

92

Compléter le tableau

Cika allo

 

 

93

Comptage

Ƙiɗanyawa

Ƙilgo

lissafi

94

Compter

Lissafa

Ƙidanya

 

95

Compter de … à …

Ƙilga daga … zuwa …

 

 

96

Compter de … en …

Ƙilga daga … har …

 

 

97

Cône

Kutuɓu

 

 

98

Consigne

Umurni

 

 

99

Contrôle

Duba

La'akari

 

100

Conversion

Canzawa

Sauyawa

 

101

Correspondance

Gorance

Gorantaka

 

102

Correspondance terme à terme

Gorancen kalma da kalma

 

 

103

Correspondant

Gora

 

 

104

Correspondre

Goranta

 

 

105

Côté

Gefe

Dabra

 

106

Côté dominant

Dabra mai rinjaye

 

 

107

Côté opposé

Gefen da yake hannun riga

 

 

108

Coudée

Kamu

 

 

109

Couleur

Launi

Kala

 

110

Coût

Kudi

Farashi

 

111

Coûter

Taso

Kama

 

112

Crayon

Karanyo

 

 

113

Croix

shaida

Talhatana

 

114

Cube

Maku'abi

 

 

115

Cylindre

Ganga

Silanda

 

116

Cylindre

Silanda

Tano